Tatiana Shevchenko Mar13

Tatiana Shevchenko

Tatiana Shevchenko is an offroad motorcyclist from Ukraine. She rides a Kawasaki Sherpa and chats about dirtbiking in her country.